Inventao Patents

שעון חול עם שנתות להצגת השעה Read more
Hourglass with measure lines Read more
דמות מחומר בולם זעזוע שהיא כמו דחליל שנעה על ציר מקביל חוצה במעבר החציה להגנה על החוציםהדמות עשויה מפלסטיקהדמות עשויה Read more
מעבר חצייה כפול למניעת פגיעה בחוצים במעבר חצייה, כשמעבר החצייה הראשון מעיר את תשומת לב הנהגמעבר החציה הראשון מוגבה על Read more
מברשת שיניים עם מצלמה המתקשרת עם מסך לצורך הצגת מצב השיניים מקרוב בזמן הציחצוחהשמעת אזהרה כאשר המצלמה מזהה בעיות בשינייםשליחת Read more
שימוש באטב כמחזיק מפתחות Read more
כלי חפירה עם סימני מדידה המשורטטים עליו לאורך למדידת עומק הבורכלי החפירה הוא אתכלי החפירה הוא מעדר Read more